Химич Роман (totaltelecom) wrote,
Химич Роман
totaltelecom

Искусство составить условия

Кабмин разродился, наконец, условиями продажи Укртелекома. Дать пруфлинк не могу, ибо  так устроен портал учереждения. Ищите по реквизитам: "Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" 1948-р редакція від 12.10.2010" Ну и под кат можете залезть - там полный текст. 

Ну что можно сказать :) Регоналы такие регионалы....

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 жовтня 2010 р. № 1948-р

Київ

Про погодження умов проведення
конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ “Укртелеком”

1. Погодити умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Укртелеком” згідно з додатком.

Пакет складається з 17 376 189 488 акцій, що становить 92,791 відсотка статутного капіталу, номінальною вартістю 4 344 047,372 тис. гривень.

2. Фондові державного майна:

провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій ВАТ “Укртелеком” з урахуванням погоджених цим розпорядженням умов та із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

установити контроль за виконанням покупцем пакета акцій ВАТ “Укртелеком”  умов договору його купівлі-продажу відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про приватизацію державного майна”;

інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета акцій зазначеного товариства.

Прем’єр-міністр України                                                                     М. АЗАРОВ 

 

Інд. 25

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. № 1948-р

УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Укртелеком”

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ “Укртелеком” (далі — товариство) мають право брати участь особи (у тому числі нерезиденти), зокрема об’єднання юридичних осіб незалежно від строку їх утворення, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

Об’єднання, що утворені менш як за один рік до оголошення продажу пакета акцій товариства, для участі в конкурсі подають фінансову звітність кожного з учасників таких об’єднань.

Покупці зобов’язані в установлений Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку строк та в порядку, що зазначені в опублікованому інформаційному повідомленні Фонду державного майна про проведення конкурсу з продажу пакета акцій товариства, подати відомості про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю за господарською діяльністю.

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали відомості про зазначених осіб або про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, на підставі яких неможливо встановити суб’єктів господарювання, що контролюватимуть подальшу діяльність товариства.

Компанії, в яких частка, що належить державі (Україні або іншим державам) або її державним підприємствам (установам, організаціям тощо), в статутному капіталі перевищує 25 відсотків, та в яких є частка особи, у статутному капіталі якої частка такої держави (безпосередньо або через її державні підприємства, установи, організації тощо) перевищує 25 відсотків, до участі у конкурсі не допускаються.

Компанії, розмір доходу (виручки) яких від реалізації продукції (від надання послуг зв’язку, за вирахуванням доходів від поштового спеціального і фельдзв’язку та кур’єрської діяльності) на території України за останній фінансовий рік (включаючи податок на додану вартість та інші податки та збори), визначеного на підставі звіту про фінансові результати, перевищує 25 відсотків загальної суми таких доходів в Україні, визначених Держкомстатом, до участі у конкурсі не допускаються.

Компанії, що зареєстровані в офшорних зонах та країнах, внесених FATF до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, до участі у конкурсі не допускаються.

2. Початкова вартість пакета акцій товариства становить 10 500 000 тис. гривень.

3. Покупець зобов’язаний забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:

а) продовження діяльності з надання телекомунікаційних послуг;

б) прибуткову економічну діяльність товариства за звітом про фінансові результати на кінець третього фінансового року з дати переходу права власності на пакет акцій товариства та на наступні періоди;

в) виконання умов кредитного договору від 8 серпня 2005 р. та додаткової угоди до нього між товариством та банками-нерезидентами, зокрема стосовно забезпечення погашення та обслуговування кредиту відповідно до договору;

г) надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг згідно із законодавством, у тому числі у сільських, гірських та депресивних районах;

ґ) нарахування та сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) у повному обсязі, порядку та розмірах, установлених законодавством;

д) виконання визначених для товариства мобілізаційних завдань у порядку, встановленому законодавством, та утримання у належному стані об’єктів цивільної оборони;

е) виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

є) виконання вимог Закону України “Про державну таємницю” щодо провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, сприяння функціонуванню державної системи урядового зв’язку та режимно-секретного органу, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної інформації, функціонування приміщень для її зберігання;

ж) готовність телекомунікаційних мереж товариства до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, в тому числі можливість оповіщення споживачів товариства в таких умовах;

з) сплату до державного бюджету протягом трьох місяців від дати переходу права власності на пакет акцій дивідендів, нарахованих за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2007 році, у сумі 74 370,091 тис. гривень та пені за несвоєчасно сплачені дивіденди з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку від суми несплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

а) право безперешкодного доступу відповідно до законодавства представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, діяльність яких пов’язана з безпекою, обороною держави та охороною громадського порядку (спецспоживачів), до приміщень (споруд) товариства, в яких розміщені технічні засоби зв’язку та проходять власні кабельні мережі спецспоживачів, з метою проведення їх ремонту, реконструкції та обслуговування;

б) надання телекомунікаційних послуг спецспоживачам за їх технічними вимогами відповідно до законодавства;

в) створення протягом двох років  від дати переходу права власності на пакет акцій товариства, в інтересах функціонування Державної системи урядового зв’язку та відомчих мереж спеціального зв’язку спецспоживачів виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення відповідно до узгоджених усіма спецспоживачами основних технічних вимог до неї та безоплатну передачу цієї мережі у державну власність з віднесенням її до сфери управління Держспецзв’язку;

г) утримання в належному стані державного майна, яке перебуває на зберіганні філії спеціального електрозв’язку товариства, з моменту переходу права власності на державний пакет акцій товариства;

ґ) фінансування філії спеціального електрозв’язку товариства на рівні, не меншому фактичних обсягів, здійснених товариством протягом 2010 року, протягом року з моменту створення телекомунікаційної мережі спецпризначення;

д) погодження з СБУ зміни умов користування послугами, які надаються СБУ для провадження оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства, та частиною телекомунікаційних мереж, що використовуються виключно СБУ для надання таких послуг;

е) здійснення першочергових заходів щодо створення умов для провадження оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства із залученням телекомунікаційної мережі товариства згідно з технічними вимогами СБУ, що надаються в пакеті документації про конкурс потенційним покупцям;

є) виконання вимог Закону України “Про телекомунікації”  щодо рівного доступу операторів телекомунікацій у разі взаємоз’єднання їх телекомунікаційних мереж з телекомунікаційними мережами товариства;

3) у соціальній діяльності товариства:

а) виконання в повному обсязі колективного договору на 2006—2011 роки, що діє на дату укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства;

б) фінансування в повному обсязі виплат, передбачених колективним договором на 2006—2011 роки та додатками до нього;

в) збереження та надання всіх визначених колективним договором товариства на 2006—2011 роки додаткових не передбачених законодавчими актами трудових і соціально-побутових пільг не менш як протягом п’яти років після укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;

г) укладення колективного договору товариства на наступні періоди з обов’язковим включенням усіх норм і положень щодо мінімальних трудових та соціальних гарантій, передбачених законодавством, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, а також колективним договором на 2006—2011 роки, із забезпеченням повного фінансування всіх передбачених ним виплат;

ґ) збереження облікової чисельності працівників, що склалася на день укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, протягом шести місяців після переходу права власності на пакет акцій товариства;

д) недопущення скорочення робочих місць та розірвання трудових договорів з працівниками товариства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу протягом трьох років після переходу права власності на його пакет акцій (за винятком випадків звільнення згідно з пунктом 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення згідно з пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статтею 41 зазначеного Кодексу);

е) у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства протягом трьох років від дати підписання договору купівлі-продажу пакета акцій за угодою сторін залежно від загального стажу роботи в товаристві чи на підприємствах, правонаступником яких воно є, здійснення виплати вихідної допомоги у такому розмірі:

стаж від 1 до 5 років

не менш як 6 посадових окладів (тарифних ставок) працівника;

стаж від 5 до 10 років

не менш як 12 посадових окладів (тарифних ставок) працівника;

стаж від 10 до 20 років

не менш як 24 посадових оклади (тарифних ставок) працівника;

стаж більш як 20 років

не менш як 36 посадових окладів (тарифних ставок) працівника;

є) недопущення зменшення розміру середньомісячної заробітної плати кожного працівника, що утворився за останні 12 календарних місяців до дати укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства;

ж) недопущення появи простроченої заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат працівникам товариства;

з) щорічне підвищення розміру заробітної плати кожного працівника не менш як на індекс інфляції за відповідний попередній рік;

и) протягом року з дати підписання договору купівлі-продажу пакета акцій рівень середньомісячної заробітної плати працівників товариства не нижче середньомісячної заробітної плати, що склалася у галузі транспорту та зв’язку, яка визначається Держкомстатом за видами економічної діяльності;

і) створення нових робочих місць у разі розширення напрямів діяльності, розвитку нових технологій, впровадження сучасного обладнання;

ї) здійснення за умови прибуткової діяльності товариства за рахунок його коштів  добровільного медичного страхування;

й) продовження недержавного пенсійного забезпечення всіх працівників товариства протягом не менш як трьох років від дати укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства;

к) оснащення всіх робочих місць належним технічним обладнанням і створення умов  роботи, які відповідають правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і  правилам тощо) на рівні, не нижчому ніж до дня підписання договору купівлі-продажу пакета акцій товариства;

л) розроблення та здійснення комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань;

м) витрати товариства на охорону праці на рівні не менш як 0,5 відсотка суми реалізованої продукції (наданих послуг) товариства за рік;

н) систематичну підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства, їх перепідготовку та перекваліфікацію (зокрема тих, що вивільняються в результаті модернізації обладнання) із збереженням існуючих курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

о) здійснення щороку заходів щодо оздоровлення працівників товариства, членів їх сімей та пенсіонерів відповідно до їх заяв в кількості, не меншій ніж у 2010 році;

п) збереження досягнутого у 2010 році співвідношення вартості путівок до оздоровчих закладів товариства і середньої заробітної плати його працівників;

р) утримання протягом трьох років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства існуючих об’єктів його соціальної сфери (баз відпочинку, пансіонату, дитячих оздоровчих таборів) з обсягами їх фінансування не нижче рівня 2010 року (з урахуванням індексу інфляції за 2010 рік);

с) прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання, закриття, передачу в оренду об'єктів соціальної сфери тільки після обов’язкового погодження з комітетом об’єднаної профспілкової організації товариства;

т) роботу медичних пунктів, їдалень, буфетів товариства за рахунок його коштів протягом не менше трьох років після переходу права власності на його пакет акцій;

у) передачу протягом п’яти років у комунальну власність відповідних територіальних громад житлового фонду, що не увійшов до статутного капіталу товариства, але обліковується на його балансі;

ф) дотримання встановлених законодавством та колективним договором прав та гарантій діяльності профспілкових організацій товариства, зокрема:

збереження встановленого законодавством та колективним договором товариства на 2006—2011 роки порядку та розмірів щомісячних відрахувань профспілковим організаціям товариства на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу протягом не менше п’яти років з дати укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства. Не допускати зменшення розміру відрахувань нижче рівня 2010 року;

участь голови об’єднаної профспілкової організації товариства у роботі наглядової ради та правління товариства;

х) щорічні витрати товариства на поліпшення соціально-побутових умов працівників, культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у розмірі, не меншому ніж у 2010 році;

ц) у місячний строк після переходу права власності на пакет акцій товариства встановлення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду з нормальними умовами праці у розмірі не менш як 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи;

ч) оплату праці у разі встановлення неповного робочого часу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у розмірі не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи;

4) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

а) належне утримання і збереження державного майна, що не ввійшло до статутного капіталу товариства, але обліковується на його балансі;

б) голосування до повного виконання умов договору купівлі-продажу на загальних зборах акціонерів товариства “за” з  питань  збільшення  (зменшення)  розміру  статутного  капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства, злиття, приєднання, поділу виключно у разі отримання попередньої згоди  Фонду державного майна, а також забезпечити голосування товариства під час вирішення зазначених питань у господарських товариствах, де товариство володіє корпоративними правами таким же чином, виключно за умови отримання на це попередньої згоди Фонду державного майна.

У разі неотримання згоди Фонду державного майна на день проведення загальних зборів акціонерів товариства із зазначених в абзаці першому цього підпункту питань покупець зобов’язаний голосувати “проти” збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства, злиття, приєднання, поділу, а також забезпечити голосування товариства під час вирішення зазначених питань у господарських товариствах, де товариство володіє корпоративними правами таким же чином.

Попереднє погодження з Фондом державного майна питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу необхідне у разі, коли частка власності покупця в статутному капіталі в результаті таких дій може зменшитися нижче 80 відсотків статутного капіталу;

в) до повного виконання умов договору купівлі-продажу  без попередньої згоди Фонду державного майна недопущення продажу (відчуження) всього або значної частини майна товариства. Значною частиною майна товариства  вважається майно, ринкова вартість якого становить більш як 10 відсотків статутного капіталу товариства. Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з Фондом державного майна. Цей підпункт не стосується відчуження майна, яке здійснюється у рамках звичайної комерційної діяльності товариства. Під відчуженням  сторони договору розуміють вчинення будь-яких дій або укладення правочинів, наслідком яких буде зміна власника майна товариства, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних капіталів інших господарських організацій;

г) внесення пропозиції (у разі, коли до переходу права власності на пакет акцій товариства до покупця загальними зборами його акціонерів не прийнято рішення про сплату дивідендів за 2010 рік) щодо включення до порядку денного загальних зборів питання про порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та голосування на загальних зборах за виплату дивідендів у розмірі 30 відсотків чистого прибутку та сплату до державного бюджету суми коштів, що дорівнює сумі дивідендів, нарахованих за 2010 рік, у розмірі, пропорційному частці акцій, що належала державі у статутному капіталі товариства;

ґ) підтримання лістингу акцій товариства на одній з українських фондових бірж відповідно до законодавства.

4. Покупець подає Фондові державного майна концепцію розвитку товариства, яка повинна містити:

зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку товариства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників його діяльності;

бізнес-план післяприватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості працівників товариства, пропозицію інвестора із зазначенням максимального розміру інвестицій, строку та порядку їх внесення.

5. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх реалізації, становить п’ять років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства.

 

Tags: конкуренция, рыночная среда, укртелеком
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 20 comments